Europejska inicjatywa


Od wielu lat kraje UE analizują stan bezpieczeństwa na drogach i usiłują wdrożyć program, który obniży ilość ofiar śmiertelnych oraz skutki wypadków. Jednym z takich programów przygotowanych przez Komisję Europejską na podstawie analizy statystyk wypadków drogowych jest projekt o nazwie „eCall”.

Celem program „eCall” jest zwiększenie tzw. „przeżywalności” osób poszkodowanych w wypadkach o 6,4% poprzez skrócenie czasu przyjazdu służb ratowniczych na miejsce wypadku

  • o 40% na terenie miast
  • o 50% na terenach pozamiejskich

co będzie możliwe dzięki szybszemu powiadomieniu służb ratowniczych o miejscu wypadku. Pozwoli to uratować około dwa i pół tysiąca istnień ludzkich w skali roku.

W Polsce w 2008 roku zginęło w wypadkach prawie 5,5 tys. osób. Najwięcej wśród wszystkich krajów UE. Dla porównania, Niemcy, w których jest znacznie więcej pojazdów są w tej statystyce na 3 miejscu.

W statystyce ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, Polska znajduje się na niechlubnym 2-gim miejscu. W wypadkach ginie ponad 14 osób na 100 tys. mieszkańców.
Dla porównania w Niemczech jest to ok. 5,5 osoby na 100 tys. mieszkańców. Ponad dwa razy mniej.

Na podstawie badań dotyczących wypadków na drogach, opracowano mapę ryzyka w latach 2013 – 2015. Publikacja ta ma na celu wsparcie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu w przygotowaniu Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do roku 2020.

Drogi o wysokim i bardzo wysokim stopniu ryzyka zajmują większość obszaru Polski. Drogami o bardzo małym ryzyku są jedynie 3 autostrady (jedna północ-południe i dwie wschód-zachód).

   

Bezpieczeństwo na polskich drogach w ujęciu rocznym: raporty roczne

Bezpieczeństwo na polskich drogach w ujęciu miesięcznym – rok 2012: raporty miesięczne

 
Warto prześledzić co się działo na Polskich drogach w ciągu ostatnich 9 lat:

 

PANEUROPEJSKI PROJEKT SYSTEMU ECALL - AUTOMATYCZNEGO WZYWANIA POMOCY Z POJAZDÓW UCZESTNICZĄCYCH W WYPADKACH

Im krótszy czas upływa od wypadku do momentu udzielenia pomocy, tym więcej ofiar przeżywa a skutki odniesionych przez nie obrażeń są mniejsze. Dlatego cenna jest każda minuta. Często osoby poszkodowane w wypadku nie są w stanie wezwać służby ratunkowe, bądź - będąc w szoku - nie zrobią tego od razu. Rozwiązaniem tego problemu jest Urządzenie eCall (Emergency Call), które niezwłocznie alarmuje służby ratunkowe gdy kierowca (pasażer) stracił przytomność lub z innego powodu nie może wykonać telefonu. Komisja chce, aby od 2015 r. system ratunkowy eCall był instalowany we wszystkich nowych modelach samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych. Dlatego, zgodnie z zaleceniem Komisji, operatorzy telefonii komórkowej powinni dokonać stosownej modernizacji swojej infrastruktury, zapewniającej sprawne przekazywania połączeń eCall do służb ratunkowych.

Emergency Call (eCall) jest istotnym elementem polityki telekomunikacyjnej Unii Europejskiej. Jego funkcjonowanie wymaga:

  • wyposażenia pojazdów w urządzenia automatycznie generujące i wysyłające informację o powstaniu kolizji drogowej,
  • umożliwienia przesłania tej informacji przez sieć telekomunikacyjną oraz zapewnienia obsługi zgłoszeń alarmowych i kierowania służb ratunkowych na miejsce wypadku.

Projekt eCall stanowi uzupełnienie dotychczasowego systemu połączeń alarmowych z numerem 112 o lokalizację użytkownika (E112). Przewiduje się, że jego wdrożenie będzie obowiązkiem Państw Członkowskich UE. W komunikacie Komisji Europejskiej (KOM(2009) 434 wersja ostateczna), stwierdza się co następuje:

...eCall jest paneuropejską usługą, która będzie funkcjonować we wszystkich państwach członkowskich UE oraz w krajach, które przystąpią do tej inicjatywy. Usługa ta będzie dostępna we wszystkich pojazdach, niezależnie od marki, kraju i bieżącej lokalizacji pojazdu. eCall jest jedyną usługą o zasięgu paneuropejskim i nie wymagającą żadnych specjalnych umów ani dodatkowych urządzeń. Usługa będzie działać zarówno w miejscu zamieszkania, jak i podczas podróży służbowej czy na wakacjach...
 

ZALECENIA KOMITETU STERUJACEGO eCALL DOTYCZĄCE WDRAŻANIA PANEUROPEJSKIEGO SYSTEMU eCall

1. Zasada działania systemu eCall

1.1 System eCall uruchamia się w sposób automatyczny, niezwłocznie po zarejestrowaniu poważnego zderzenia przez czujniki zamontowane w pojeździe.

1.2 Po jego włączeniu system wybiera europejski numer alarmowy 112, nawiązuje połączenie telefoniczne z odpowiednim centrum powiadamiania ratunkowego oraz przekazuje służbom ratunkowym informacje dotyczące wypadku, w tym o momencie zdarzenia, dokładnej lokalizacji rozbitego pojazdu, a także kierunku podróży (co ma szczególne znaczenie na autostradach oraz w tunelach).

1.3 Połączenie eCall może być również aktywowane ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku w samochodzie, na przykład przez świadka poważnego wypadku.

 
2. Architektura systemu eCall

Komitet Sterujacy eCall zaleca, żeby w ramach budowy paneuropejskiego systemu eCall zostały adaptowane następujące podstawowe wymagania dotyczące transmisji głosu i danych w sieci ruchomej:

  • mechanizm transportu danych w czasie rzeczywistym,
  • quasi-jednoczesny transfer głosu i danych,
  • mechanizmy stosowane do zapewnienia bezpieczeństwa transportu i kierowania wywołań do numeru 112,
  • procedura automatycznego potwierdzania przyjęcia zgłoszenia alarmowego.

 
3. Podział zadań w ramach systemu eCall

W świetle opracowanych dokumentów i obowiązujących już regulacji prawnych dotyczących architektury techniczno - organizacyjnej Paneuropejskiego Projektu eCall, jest przy tym projekcie możliwa i zarazem konieczna partnerska współpraca organów państwa   z  TPSP, oparta o formułę  partnerstwa prywatno -  publicznego, zgodnie z następującym podziałem odpowiedzialności za prawidłowe działanie tego projektu:

3.1 Organy państwa:

a. zapewnienie sprawnej technicznie i operacyjnie reakcji przez Państwowe Służby Ratownicze  na otrzymaną informację o wypadku, wywołaną w trybie automatycznym lub ręcznym.
b. Zapewnienie działania  w sposób ciągły systemu telefonu 112 kompatybilnego z E112

3.2 Podmioty prywatne:
Poniesienie części kosztów technicznych i technologicznych Systemu.

 
4. Wdrożenie systemu eCall

KE planuje przeprowadzenie konsultacji społecznych, a na przełomie 2012 i 2013 roku przedłożenie wniosku legislacyjnego. Celem przyszłego rozporządzenia lub dyrektywy będzie obligatoryjne wdrożenie systemu eCall w całej Unii Europejskiej. Komisja liczy na przyjęcie aktu ustawodawczego do końca roku 2013 r.

Rządy 25 krajów m.in.: Belgia, Bułgaria, Cechy, Dania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Malta, Polska i Rumunia poparły unijną kampanię na rzecz wyposażenia nowych samochodów w urządzenie, które w razie wypadku automatycznie wezwie pomoc.

Europejscy producenci samochodów i operatorzy sieci komórkowych wyrazili swoje poparcie dla tego systemu, co ma zasadnicze znaczenie dla jego wdrożenia na szeroką skalę. Jednak termin wdrożenia systemu był już wielokrotnie przekładany. Obecnie, jego wdrożenie planuje się w roku 2015.
 

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bruksela, dnia 21.8.2009 r.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0434:FIN:PL:HTML

 
Bruksela, 8 września 2011 r.
IP/11/1010, Komisja Europejska

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1010&format=HTML&aged=1&language=PL&guiLanguage=en

 
Akceptuję

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywanie plików cookies w serwisie. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie www.kia.com/pl/content/cookies/

Akceptuj Zrezygnuj
No cookie mode | Read more