Ochrona danych osobowych

Zasady postępowania w zakresie ochrony danych osobowych uzyskiwanych podczas procedury przesyłania zgłoszeń dla celów rekrutacyjnych on - line.

Informacje ogólne

Do postępowania w zakresie przetwarzania wszelkich uzyskanych danych osobowych w procesie rekrutacji stosuje się następujące przepisy:

- Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t Dz.U. z 2002r.. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi

Treści prezentowane na stronie służą do elektronicznego wprowadzania i przesyłania zgłoszeń dla celów rekrutacyjnych do Kia Motors Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie. Przesyłając dane za pośrednictwem serwisu internetowego deklarują Państwo dobrowolne podanie swoich danych osobowych. Korzystając z naszego internetowego systemu przesyłania zgłoszeń wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
Przed przesłaniem danych osobowych prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą deklaracją dotyczącą ochrony danych.

Zgłoszenie. Klauzula zgody

Przesłanie zgłoszenia przez Internet wymaga potwierdzenia i wyrażenia zgody na przetwarzanie i zasady ochrony danych osobowych dotyczące stosowanej procedury przesyłania zgłoszeń poprzez zamieszczenie i podpisanie w zgłoszeniu klauzuli wg podanego poniżej wzoru:

„Oświadczam, iż podane w zgłoszeniu dane osobowe zostały podane dobrowolnie oraz, że akceptuję zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Kia Motors Polska sp. z o.o. i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kia Motors Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach rekrutacji w spółce zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926 )
Niniejsza zgoda jest ważna do czasu zakończenia procesu rekrutacji lecz nie później niż do dnia…………………., chyba że wcześniej zostanie odwołana.”
                        
Imię i nazwisko
Czytelny podpis

Przechowywanie danych

Skorzystanie z naszej internetowej procedury przesyłania zgłoszeń na oferty pracy wiąże się z podaniem określonych danych osobowych w polach oznaczonych jako obowiązkowe, np. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Aby ułatwić nam kontakt z daną osobą, można również podać informacje dodatkowe, takie jak np. adres oraz numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego. Aby podnieść szanse powodzenia w procesie rekrutacji, można również dobrowolnie przesłać dodatkowe dane i pliki (przesłanie Curriculum Vitae jest obowiązkowe), takie jak np. informacje o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu oraz pliki zawierające dokumenty zgłoszeniowe, takie jak list motywacyjny, zdjęcie, raporty, certyfikaty itp. Należy zwrócić uwagę, że szczególnie CV, raporty i certyfikaty lub inne informacje przesłane w ramach zgłoszenia o pracę mogą zawierać tzw. „dane wrażliwe”, takie jak informacje dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, opinii politycznych, członkostwa w związkach zawodowych lub partiach politycznych, informacje dotyczące kondycji fizycznej lub psychicznej albo orientacji seksualnej.

Ponadto należy pamiętać, że po wejściu na nasze strony internetowe przeglądarka internetowa użytkownika automatycznie przesyła określone informacje systemowe. Mogą one zawierać dane dotyczące używanej przeglądarki, systemu operacyjnego, czasu i daty wizyty oraz przekierowującego adresu URL. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych oraz na potrzeby odpowiedniego zaprojektowania naszych stron internetowych. Użytkownik pozostaje anonimowy. Nie mamy technicznych możliwości łączenia tych danych z danymi osobowymi ze zgłoszenia.

Przechowywanie, wykorzystywanie i usuwanie danych

Dane ze zgłoszenia są przechowywane i przetwarzane na potrzeby procedury rekrutacji.
Dane osobowe są usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji, nie później niż po 12 miesiącach, chyba że dana osoba udzieliła zgody wprost na przechowywanie jej danych osobowych przez dłuższy czas.

Każde zgłoszenie może zostać wycofane w dowolnym momencie.

Przesyłanie danych

Dane przekazane w ramach zgłoszenia przesłanego przez Internet nie są przesyłane osobom trzecim, chyba że osoba aplikująca udzieliła na to wyraźnej zgody lub zażąda tego uprawniony organ.

Udostępnianie danych

Dane przekazane w ramach zgłoszenia przesłanego przez Internet nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że osoba aplikująca udzieliła na to wyraźnej zgody lub zażąda tego uprawniony organ.

Wycofanie informacji

Każda osoba ma prawo w dowolnym momencie do wycofania swojej zgody dotyczącej jej danych osobowych, a także do zażądania udzielenia informacji na temat statusu przechowywanych przez Kia Motors Polska Sp. z o.o. jej danych osobowych. W takim przypadku, jak również w przypadku sugestii lub skarg dotyczących naszych zasad ochrony danych osobowych oraz postępowania z danymi osobowymi prosimy kontaktować się na adres:

Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819, Warszawa
rekrutacja@kia.com.pl

Zabezpieczenia

Spółka Kia Motors Polska Sp. z o.o. stosuje zgodne z obowiązującymi przepisami rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają na celu ochronę danych osobowych przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem bądź uzyskaniem dostępu przez osoby niepowołane.

Dla potrzeb procedury przesyłania zgłoszeń o pracę przez Internet, poza zasadami ochrony danych osobowych stosujemy również nasze ogólne zasady ochrony danych.

 
Akceptuję

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywanie plików cookies w serwisie. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie www.kia.com/pl/content/cookies/

Akceptuj Zrezygnuj
No cookie mode | Read more