Regulamin

Program Customer Loyalty Promotion 2012 - "Kia Super Strzał"

Głównym celem programu jest docenienie lojalnych klientów samochodów marki KIA oraz promocyjna sprzedaż akcesoriów i usług serwisowych w ramach sieci Autoryzowanych Serwisów i Salonów sprzedaży Kia.
Dzięki otrzymanym od Kia Motors Polska Sp. z o.o. książeczkom z kuponami klienci mają możliwość skorzystania z kuponów rabatowych i kuponów lojalnościowych.

Rodzaje kuponów objętych programem:

 1. Kupony rabatowe na akcesoria:
  a. Portable Power KIT – 12%
  b. Blaupunkt New York 800 – 12%
  c. Blaupunkt BT Drive Free 211 – 12 %
  d. Lodówka samochodowa BordBar AS 25 lub TropiCool TC 21FL – 12%
  e. Adapter samochodowy 12-220V Pocket Power SI 102 lub TSI 102 – 12%
 2. Kupony rabatowe na usługi serwisowe i części
  a. Przegląd wiosenny za 12 zł
  b. Przegląd wiosenny samochodu – 12% rabatu na filtry
  c. Pióra wycieraczek - zniżka 12%
  d. Dodatek ochronny do paliwa – 1 szt. bezpłatnie
 3. Kupony lojalnościowe
  a. kupon uprawniający do udziału w Konkursie, w którym przewidziano:
  - Trzy nagrody główne w postaci pięciodniowej wycieczki do Seulu dla 2 osób,
  - Dziesięć nagród wyróżnienia w postaci podwójnych biletów na mecz Mistrzostw Świata Euro 2012 (dwa bilety dla dwóch osób) Wszyscy uczestnicy konkursu dostaną repliki piłki Tango12
  b. Kupon uprawniający do odbioru kart do gry

Kupony rabatowe można realizować w okresie od 01-04-2012 do 31-07-2012. Klient posiadający kupony rabatowe udaje się do wskazanego w pakiecie kuponów ASO/Dealera w celu skorzystania z rabatów na akcesoria i usługi serwisowe.
Jeżeli klient działa jako "Ambasador Marki Kia" i rekomenduje samochody Kia znajomemu poprzez kupony lojalnościowe klient może wziąć udziału w konkursie którego regulamin znajduje się poniżej.

 
Regulamin konkursu "Zostań ambasadorem marki KIA"

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zostań ambasadorem marki KIA" (dalej "Konkurs") w ramach programu Customer Loyalty Promotion 2012 - "Kia Super Strzał" jest Kia Motors Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 393, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000018778, posiadającą NIP 526-19-10-258
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowanie reklamacyjne ( dalej "Regulamin").
  W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące na terytorium RP prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Konkurs trwa od 1 kwietnia 2012 do 15 maja 2012 r. Decyduje data odbycia jazdy testowej. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31.05.2012 r.
 4. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową w której skład wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora (dalej Komisja Konkursowa). Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach w których pojawią się wątpliwości związane z konkursem , w tym interpretacją niniejszego Regulaminu. Komisja Konkursowa również podejmuje ostateczne decyzje w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń lub reklamacji. Od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołania.
 5. Sponsorem Konkursu i fundatorem nagród jest Kia Motors Polska Sp. z o.o.
 6. Definicje
  Uczestnik Konkursu – uczestnikiem konkursu jest posiadacz samochodu marki Kia, wytypowany przez ASO/Dealer jako klient lojalny, regularnie przeprowadzający przeglądy, który weźmie udział w konkursie
  Znajomy – osoba zaproszona przez uczestnika konkursu do odbycia jazdy testowej samochodem marki Kia i posiadająca kupon uprawniający do wzięcia udziału w Konkursie
  ASO/Dealer – Autoryzowany Salon i Serwis Kia biorący udział w programie Customer Loyalty Promotion 2012 - "KIA Super Strzał". Lista dealerów objętych programem umieszczona jest na stronie internetowej www.kia.com/pl/clp/regulamin

Warunki wzięcia udziału w konkursie

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na postanowienia Regulaminu. Wysłanie zgłoszenia oznacza iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz akceptacji decyzji Komisji Konkursowej.
 3. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi posiadać kupony lojalnościowe które otrzyma pocztą od organizatora KIA Motors Polska.
 4. W konkursie mogą wziąć osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terytorium RP. W przypadku, jeżeli adresatem kuponu uprawniającego do wzięcia udziału w konkursie będzie przedsiębiorca, obowiązany on jest wytypować na Uczestnika konkursu osobę fizyczną oraz wskazać beneficjenta nagrody.
 5. Kupony lojalnościowe upoważniają do wzięcia udziału w konkursie "Zostań ambasadorem marki Kia". Jeśli Uczestnik działa jako "Ambasador Marki" i rekomenduje nas znajomemu, a ten odbędzie jazdę testową potwierdzoną przez Dealera wówczas Uczestnik ma prawo odebrać bezpłatny upominek (piłkę futbolową) jako nagrodę gwarantowaną oraz bierze udział w konkursie w którym
     a. I nagroda - trzy osoby mogą wygrać wycieczki dla 2 osób do Korei
     b. nagrody wyróżnienia - dziesięć osób wygrywa bilety na mecze Euro 2012 dla 2 osób
 6. W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy Organizatora ani pracownicy Autoryzowanych Dystrybutorów Kia oraz Autoryzowanych serwisów Kia, a także osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Nagrody

 1. Nagrodą główną dla każdego z trzech laureatów wybranych przez Komisję Konkursową jest 5-dniowa wycieczka dla 2 osób do Seulu w Korei Południowej o wartości około 43.000 PLN brutto.
 2. Komisja Konkursowa przekaże również nagrody wyróżnienia w postaci 10 podwójnych biletów na mecz Mistrzostw Świata EURO 2012 (dwa bilety dla 2 osób).
 3. Nagrodami pocieszenia są repliki piłki Tango 12.
 4. O wygraniu nagrody głównej Organizator poinformuje zwycięzców konkursu pocztą kurierską i przekaże inne niezbędne informacje.
 5. Nagrody wyróżnienia zostaną przesłane poczta kurierską na wskazany w zgłoszeniu adres. Organizator poinformuje Uczestnika o terminie dostawy nagrody przez kuriera. Uczestnik konkursu zobowiązany jest odebrać nagrodę osobiście od kuriera oraz potwierdzić odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na liście przewozowym. W razie niemożliwości doręczenia nagrody po wyznaczeniu dodatkowego terminu dostawy przez kuriera, Uczestnik traci prawo do nagrody.
 6. Nagrody pocieszenia będą do odebrania w ASO/Dealera wskazanego w kuponie lojalnościowym.
 7. Uczestnik ma prawo odmówić przyjęcia nagrody.
 8. Nagrody w Konkursie opodatkowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną przeznaczoną na pokrycie zryczałtowanego podatku od wygranych. W celu uniknięcia wątpliwości płatnikiem podatku od wygranych, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest Organizator.
 9. W związku z przekazaniem nagrody Organizator nie wydaje Uczestnikom dokumentu księgowego.

Zasady przeprowadzenia i przebiegu Konkursu

 1. ASO/Dealer spośród swoich stałych klientów wybierze klientów objętych programem Customer Loyalty Promotion 2012 - "KIA Super Strzał". Listę klientów przekaże do Organizatora Konkursu. Organizator poprzez pocztę polską roześle do wytypowanych klientów kupony rabatowe i lojalnościowe uprawniające do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Uczestnik ma prawo skorzystać z kuponu lojalnościowego który uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie. W tym celu przekazuje prawidłowo wypełniony przez siebie kupon konkursowy znajomemu, który wpisuje swoje dane, a następnie udaje się do wskazanego w kuponie salonu Dealera aby odbyć jazdę testową wybranym modelem marki Kia.
 3. Jeżeli znajomy odbędzie jazdę testową, Dealer w odpowiednim miejscu na kuponie wpisuje datę odbycia jazdy testowej oraz przystawia pieczątkę swojej firmy co jest potwierdzeniem iż jazda testowa się odbyła. Znajomy otrzymuje również od dealera piłkę futbolową.
 4. Prawidłowo wypełnione kupony lojalnościowe są zbierane przez Dealerów i przesyłane do siedziby Organizatora.
 5. W imieniu Organizatora Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najciekawszej zdaniem komisji odpowiedzi na pytanie - "Dlaczego zdecydowałeś się zaprosić swojego znajomego na jazdę testową?’" Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu.
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej a Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową o swojej wygranej.
 7. Uczestnik konkursu który jest uprawniony do odbioru nagrody może zostać zobowiązany do podania dalszych danych osobowych, jeżeli będzie to niezbędne i związane z wystawieniem biletów stanowiących nagrody w konkursie.
 8. Uczestnik traci prawo do nagrody jeżeli:
  - nie dopełni warunków Regulaminu,
  - nie prześle w wskazanym przez Organizatora terminie danych potrzebnych do rejestracji biletów w systemie UEFA lub niezbędnych do wystawienia biletów lotniczych lub ubezpieczenia
  - z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nie będzie mógł odebrać nagrody
  - odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłanie nagrody
 9. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych warunków nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

Odpowiedzialność i zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty polskiej, firm kurierskich i firm telekomunikacyjnych.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej do dnia 15.05.2012 r . O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data dostarczenia listu poleconego do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, dane ASO/Dealera, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni od daty otrzymania, jednak nie później niż do dnia 23.05.2012 r.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kia.com/pl/clp/regulamin, w siedzibie ASO/Dealera objętych programem oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, oraz prawo do przedłużania czasu trwania Konkursu. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu czasu trwania Konkursu Organizator powiadomi na stronie internetowej www.kia.com/pl/clp/regulamin
 3. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Zgłaszając swój udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz ASO/Dealera objętych programem jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz innych danych przekazanych zgodnie z postanowieniami Regulaminu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Kia Motors Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie ul. Puławska 393. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Organizatora oraz w ASO/Dealera wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień regulaminy, w szczególności dla celów związanych z przekazaniem nagród, po czym zostaną usunięte i poddane anonimizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przekazania nagrody. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usuniecie/ zmianę danych powinno zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora.
 5. Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na świadczenia pieniężne.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

 
Akceptuję

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywanie plików cookies w serwisie. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie www.kia.com/pl/content/cookies/

Akceptuj Zrezygnuj
No cookie mode | Read more