Контент руу очих

Cerato 2013

Innovation beyond change

Cerato 2013
  • ХҮРТЭЛХ БАГТААМЖ 1,591
  • Хот/ХЗам mpg 130/6,300
  • Баталгаа 3years / 100,000km

Гадна тал

Бүхээг

өнгө

Ерөнхий

Хүчин чадал

Аюулгүй байдал

Техникийн Үзүүлэлт

Хэмжээс (мм)
table fix area
Car
Нийт урт
Дугуйнаас урдах зай
Хөлийн зай (Хойд)
Нийт өргөн
Дугуйнаас хойд зай
Оройн зай (Урд)
Нийт өндөр
Бүхээгний урт
Оройн зай (Хойд)
Дугуйн суурь
Бүхээгний өргөн
Мөрний зай (Урд)
Дугуйн хүрд (Урд)
Бүхээгний өндөр
Мөрний зай (Хойд)
Дугуйн хүрд (Хойд)
Хөлийн зай (Урд)
Сул зогсолт
Cerato 2013
4,530
895
890
1,775
985
1,015
1,460
1,903
955
2,650
1,467
1,415
1,557
1,207
1,390
1,564
1,100
150
  • Сонголтууд нь бүс нутгаар ялгаатай байж болно.
  • Бүх мэдээлэл ба үзүүлэн нь хэвлэлтийн үед боломжтой байсан өгөгдөлд тулгуурласан ба мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөнө.
    Одоогийн мэдээлэлд зориулж өөрийн орон нутгийн дилертэй холбоо барина уу.