KIA Nyhedsbrev
KIA Motors Danmark - Ressourceudnyttelse og reduktion af miljøfarlige materialer

Google+
miljøvenlig produktion

Ressourceudnyttelse og reduktion af miljøfarlige materialer

1. Miljøledelsessystem

Strategier for miljøledelse

For at etablere og fastholde rene produktionssystemer har Kia Motors udviklet og indført miljøledelsesstrategier med mellemlangt og langt sigte. Til den praktiske implementering af vores miljøpolitik har vi opstillet miljømæssige handlingsplaner som det andet trin i implementeringen (2006-2008) i produktionssektoren, som derefter danner grundlag for de opnåelige miljømæssige mål og særlige mål for hver enkelt forretningsenhed. Derudover etablerer og iværksætter hver enkelt afdeling hos Kia Motors sin egen plan baseret på de miljømæssige mål og de særlige mål.

Miljøledelse

Hos Kia Motors foretager vi regelmæssige vurderinger og efterlever vores egne strikse bestemmelser om de forskellige typer produktionsrelateret farligt affald, så vi gør vores produkter så miljøvenlige som muligt og holder produktionsfaciliteterne rene. Kias sikkerheds- og miljøteam udfører og kontrollerer en lang række opgaver i forbindelse med miljøledelse på hver enkelt produktionsfacilitet. Personerne i teamet arbejder tæt sammen i et system, som også omfatter miljøkoordinatorer i hver enkelt afdeling. Derudover har Kia indsat eksperter som ansvarlige for miljøledelse og ren produktion på hver enkelt produktionsfacilitet, og disse personer udfører særlige opgaver i relation til disse områder. Systemet bag den rene produktion er etableret gennem løbende miljømæssige forbedringer for at undgå udledning af farlige materialer. Til den omfattende styring af disse materialer bruger Kia i-ESH-systemet (integreret system til miljømæssig sikkerhed og sundhed).

2. Bæredygtig ressourceudnyttelse

Energi

Kia Motors arbejder hen imod en oliefri produktion for at forhindre den globale opvarmning. For at opnå dette har vi udpeget energiudvalg, som refererer direkte til fabriksledelserne, og disse udvalg skal sikre effektiv energiudnyttelse og reducere energiforbruget. Dette er blot ét af mange af Kia Motors tiltag for at reducere CO2-udledningen. Samtidigt udgiver Kia også manualer om energibesparelse. Siden år 2000 har vi presset på for at indføre energibesparende tiltag som f.eks. energibesparende udstyr, midler til oliefjernelse ved lav temperatur, forbedrede kondensopsamlingssystemer til væsker, varmegenvindingssystemer, udskiftning af gammelt udstyr og faciliteter samt forbedrede affugtningssystemer. Kia har også underskrevet den Frivillige Aftale om Energibesparelse hos Koreas Energistyringsselskab (KEMCO), og har etableret et energistyringssystem, som har givet en besparelse på gennemsnitligt 3,4 mia. koreanske won om året.

Vand

Vi minimerer vandforbruget i bilproduktionen for at passe på vores vandressourcer og for at reducere forureningen af miljøet. Kia Motors løbende indsats har ført til et imponerende fremskridt på dette område, hvor vandforbruget blev reduceret med 303.000 tons i 2006 sammenlignet med 2000. Omkostningen til vand er reduceret med 22,1% i samme periode.

Affaldsreduktion og forbedret genvinding

For at minimere affaldsmængderne i produktionsprocessen har Kia indført systematisk renere produktionsprocesser baseret på styring af affaldsgenererende kilder og procesoptimering. Kia driver en integreret virksomhed, som indsamler og sorterer affaldet, og derefter videresender det til underleverandører, som er specialister i korrekt håndtering af de forskellige affaldsprodukter. For at sikre at vores affaldshåndtering lever op til de gældende love og bestemmelser, inspicerer vi to gange om året vores underleverandørers faciliteter. I 2004 genererede vores produktionsfaciliteter i Korea i alt 214.829 tons affald, og heraf blev 88,0% genvundet. Kia Motors har reduceret affaldsmængden med 13,2% fra cirka 250 kg i år 2000 til cirka 210 kg i år 2006. Kia har udarbejdet en plan til at undgå affald til lossepladser, og i 2009 forventes andelen af affald til lossepladser at være på under 1,6% af den samlede affaldsmængde.

3. Reduktion af miljøfarlige materialer

For at reducere luftforurening fra produktionsprocesserne har Kia Motors indført teknologier til ren produktion, forbedret processerne og installeret systemer til minimering af luftforurening, ligesom vi bruger materialer, som forurener mindre. Med luftforureningen in mente har Malerværksted 3 på Hwasung-fabrikken og Malerværksted 1 på Gwangju-fabrikken indført vandopløselig lak med mindre flygtige organiske midler (VOC’er). Derudover har vi reduceret udledningen af VOC’er ved at installere regenererende termiske iltning (RTO) i tørrefaciliteterne i alle malerværksteder. I 2006 blev alle Kia Motors’ produktionsfaciliteter og eftersalgs-servicecentre inspiceret og godkendt af tredjepartsorganisationer.

For at forhindre vandforurening bruger Kia Motors fjernmålesystemer (TMS) til at overvåge koncentrationen af forureningspartikler i spildevandet døgnet rundt. Vores Hwasung-fabrik og flere andre er udstyret med integrerede rensningsanlæg til spildevand, som holder det udstrømmende vands BOD (biokemiske iltkrav) under en grænse på 5 ppm. Kia har også indført et kontrolsystem til rensning og rengøring, og har reduceret spildevandsmængden drastisk ved at øge levetiden på skæreolier og på rensevæsker, som bruges ved fremstilling af motor, transmission og andre dele. Ved at forbedre håndteringen af skæreolier har vi øget vores daglige kapacitet for affaldsbehandling fra 10 til 30 tons. Sammenlignet med år 2000 er Kias samlede udledning af forureningspartikler i vand og luft pr. produceret bil reduceret markant i 2006. Med hensyn til udledning af forureningspartikler i vand, gik de samlede mængder BOD, COD og SS i 2006 ned med hhv. 44,4%, 15,6% og 72,0% i forhold til år 2000.

Kia Motors stræber efter at reducere brugen og udledningen af farlige materialer ved at bruge alternative materialer. Vi arbejder på at undgå ulykker af enhver art i forbindelse med opbevaring, brug og bortskaffelse af farlige materialer. Kia har etableret egne standardiserede styringsprocedurer med hensyn til farlige materialer, og disse procedurer ledes af dedikeret personale i hver forretningsenhed. De ansvarlige er grundigt uddannede i håndteringen af sådanne kemikalier. Samtidig følges gældende love og bestemmelser nøje for at forebygge miljøskadelige uheld. Inden der indføres nye materialer, undersøger Kia systematisk deres giftighed. Vi gør vores yderste for at reducere mængden af farlige kemikalier, og forsøger at bruge ikke-giftige alternative materialer i stedet.

 
Luk

KIA anvender cookies på deres hjemmeside. De anvendes til at analyseret hjemmesiden, til sociale medier og til at forbedre hjemmesidens brugervenlighed og funktion. Du accepterer at anvende cookies ved at bruge denne hjemmeside eller ved at klikke på "Luk". Hvis du vil vide mere om cookies, og hvordan de anvendes, kan du læse under vores disclaimer. Yderligere informationer

Accepter Afvis
Indstillingen Ingen cookies | Læs mere