Go to content

Vyloučení odpovědnosti

 • Ochrana osobních údajů

  V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem KIA MOTORS CZECH spol. s.r.o., se sídlem V oblouku 128, 252 43 Čestlice, IČ 49703188 (dále také jen „správce“) pro:

  1. marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako správce ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích (dále jen „propojené osoby“), nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří;
  2. účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing);
  3. účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti, když tyto soutěže, ankety či jiné akce mohou být pořádány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci propojenými osobami nebo dalšími subjekty, které správce pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří.

  Tento souhlas uděluji na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení.

  Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem, zejména pak prostřednictvím autorizovaným zástupcům Kia, a dále prostřednictvím třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména prostřednictvím subjektů, které jsou vůči správci propojenými osobami. Tento souhlas je udělen na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení.

  Zákazník má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, dále souhlasím, aby správce nebo jím pověřená osoba, zejména společnost KIA MOTORS CZECH spol. s.r.o., využívali podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb správce, tak cizích.

 • Autorská práva & ochranné známky

  Všechna práva vyhrazena. Obsah těchto stránek v plném rozsahu, zejména texty, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa, jakož i jejich uspořádání na těchto stránkách jsou chráněny autorským právem a jinými zákony na ochranu práv duševního vlastnictví. Kromě toho, pokud není výslovně uvedeno jinak, ochranné známky používané na našich webových stránkách jsou chráněny zákonem o ochranných známkách. To se týká zejména ochranných známek společnosti Kia, firemních log a dalších. Tato webová stránka neposkytuje licenci k užívání duševního vlastnictví společnosti Kia nebo třetích stran. Obsah těchto stránek nesmí být kopírován k obchodním účelům ani je nelze šířit, upravovat nebo zpřístupňovat třetím stranám pro komerční účely.

 • Linky

  Naše webové stránky jsou propojeny s externími webovými stránkami provozovanými třetími stranami, jejichž obsah nemůžeme ovlivnit. Z tohoto důvodu nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. V každém případě je strana, která propojené webové stránky nabízí nebo provozuje, zodpovědná za její obsah. Po vytvoření odkazu na tyto webové stránky bylo přezkoumáno, zda porušují zákony. V době, kdy byl odkaz nastaven, nebyl rozpoznatelný žádný obsah, který byl v rozporu se zákonem. Nelze však přiměřeně očekávat, že trvale kontrolujeme obsah stránek, ke kterým jsme se připojili, pokud neexistuje žádný konkrétní údaj o porušení zákona. Pokud by se takové porušení zákona stalo známým, tyto odkazy okamžitě odstraníme.

 • Vyloučení odpovědnosti

  Kia Motors Czech s.r.o. vynakládá veškeré úsilí pro zajištění přesnosti a aktuálnosti informací na této webové stránce. Vzhledem k politice Kia a neustálého zdokonalování produktu, jsou všechny údaje předmětem revize a společnost Kia Motors Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit a upravovat obchodní a produktové informace, mimo jiné , specifikace, barvy a ceny modelů kdykoliv bez předchozího upozornění. Kia Motors Czech s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoliv případy, ztráty či škody, které mohou nastat v důsledku spoléhání se na jakékoliv informace poskytnuté na těchto stránkách. Informace obsažené na tomto webu jsou určeny pouze pro ČR a nemusejí splňovat zákony kterékoli jiné země.