Snížené výrobní dopady automobilů Kia na životní prostředí

18 července 2016
+ Zvětšit

- Výrobní zařízení snižují dopady na životní prostředí i přes celosvětový růst prodejů
- Klesající spotřeba vody, produkovaných emisí CO2 a látek znečišťujících vzduch
- Recyklováno 93,7 % celkového objemu odpadu

Společnost Kia Motors Corporation podle své každoroční zprávy o udržitelnosti „MOVE“ dosáhla výrazného pokroku ve snižování dopadů výroby vozů Kia na životní prostředí.

Díky své nepolevující snaze zavádět ekologicky šetrnější výrobní technologie dokázala Kia za posledních 12 měsíců opět snížit emise skleníkových plynů a současně redukovat objem produkovaného odpadu i spotřeby vody ve všech svých tuzemských výrobních závodech. Těchto výsledků Kia dosáhla intenzivním zaměřením na recyklaci, zaměstnanecké iniciativy v otázkách trvalé udržitelnosti, snižováním objemu odpadu na jednotku produkce nebo nasazováním čistších a odernějších výrobních technologií.

Kia ve svých tuzemských závodech v korejském Sohari, Gwangju a Hwasungu vyprodukovala 56,5 % ze všech celosvětově vyráběných automobilů značky Kia – v roce 2015 to bylo 1,72 mil. vozů. Přestože globální prodeje vozů Kia v roce 2015 meziročně vzrostly o 0,3 % na 3,05 mil. kusů, díky nepolevujícímu úsilí v otázkách trvalé udržitelnosti ve všech výrobních závodech značky se podařilo dopady tohoto růstu na životní prostředí minimalizovat.

Nižší spotřeba surovin, méně odpadu, účinnější recyklace
Snahy automobilky Kia zlepšovat výrobní technologie se odrazily ve snížení spotřeby surovin na každý vyrobený vůz o 12,4 % v porovnání s rokem 2014, resp. o 21,5 % oproti roku 2003. To zahrnuje i pokles jednotkové spotřeby oceli o 22,1 % nebo spotřeby objemu laku o 11,7 % (v obou případech v porovnání s rokem 2003).

V důsledku tlaku na vyšší hospodárnost výroby Kia zaznamenala pokles objemu odpadu na každý vyrobený vůz o 1,2 % v porovnání s rokem 2014 – a dokonce o 30 % oproti roku 2003. V roce 2015 tři tuzemské výrobní závody vyprodukovaly celkem 233 442 tun odpadu, což znamená meziroční pokles o 0,2 %, a to i přes celkový nárůst výroby. Ve stejném období se podařilo zvýšit celkový podíl recyklovaného materiálu, pro nějž automobilka našla alternativní využití, a to na 93,7 % (tj. 219 000 tun) z celkového množství veškerého odpadu. Například nevyužitá pozinkovaná ocel se dodává ocelárnám v Koreji, zatímco neošetřenou ocel lze recyklovat k dalšímu použití ve slévárně přímo v závodu Gwangju automobilky Kia. Společnost rovněž zavedla programy zaměřené na recyklaci a opětovné využití laků a ředidel; ostatní odpad se používá při výrobě stavebních tmelů nebo dalších materiálů.

Odpadní materiály, které nelze znovu využít nebo recyklovat, se spalují nebo deponují na skládky; skládkovaný odpad představuje přibližně 1 % z celkového objemu odpadu produkovaného výrobními závody. Ve výrobním závodu v Sohari, jehož roční kapacita dosahuje 340 tis. vozů, se od roku 2008 nevyprodukoval vůbec žádný odpad deponovaný na skládky.

Snížení spotřeby vody
V roce 2015 se všem tuzemským závodům Kia opět podařilo snížit spotřebu vody. Výrobce zavedl řadu opatření k šetření tímto vzácným přírodním zdrojem; jednalo se např. o zaměstnanecké kampaně na úsporu vody nebo zachycování unikající chladicí vody s cílem zlepšit poměr zpětně získané vody z kondenzované páry při výrobě automobilů.

I přes nárůst výroby ve všech třech závodech Kia se automobilce podařilo v roce 2015 snížit celkový objem spotřebované vody o 5,5 %, jmenovitě z 6,3 mil. m3 na 5,957 mil. m3, resp. o 6,5 % na každý vyrobený vůz. Jednotková spotřeba vody ve srovnání s rokem 2003 poklesla dokonce o 38,5 %.

Nižší vyprodukované emise na jednotku výroby
Nejnovější údaje automobilky Kia ukazují, že k poklesu došlo i v případě emisí oxidu uhličitého přímo z výroby. Kia je první korejskou společností, která si objednala nezávislé hodnocení emisí skleníkových plynů produkovaných servisními a výrobními závody; monitorování emisí tak nyní zajišťuje společnost Korea Energy Management Corporation. Emise CO2 vznikající při výrobě v roce 2015 meziročně poklesly o 2,8 %, resp. dokonce o 29,6 % ve srovnání s rokem 2008. Celkový pokles emisí CO2 automobilky Kia odpovídá roční absorpci uhlíkových emisí lesem čítajícím přibližně 48 mil. borovic.

Ve stejném období poklesla i úroveň škodlivých látek znečišťujících vzduch, vyprodukovaných při výrobě každého automobilu – včetně částic laku, těkavých organických látek (TOL), prachových částic a kouřových plynů. Úroveň těkavých organických látek je nyní o 54,2 % nižší než v roce 2005, zatímco emise látek znečišťujících vzduch se mezi lety 2014 a 2015 podařilo snížit o 5 % na současnou úroveň, která je o 53 % nižší než v roce 2003.

Nové ekologicky šetrné technologie v mexickém výrobním závodu
Kia nedávno spustila výrobu ve svém novém závodu v mexickém městě Monterrey ve státě Nuevo León; tento závod uplatňuje nejmodernější výrobní procesy, umožňující minimalizovat dopady na životní prostředí. Z inovací využívaných závodem v Monterrey jmenujme novou lakovnu s regenerativním termickým oxidizérem (RTO), jehož prostřednictvím se eliminují těkavé organické látky vznikající při lakování vozidel. Uvedený systém zpracovává odpadní vzduch, který se následně vypouští do okolí zcela zbaven znečišťujících látek.

Z dalších inovací v tomto závodu můžeme uvést kompletní osvětlení pomocí LED zdrojů v rámci celého závodu, používání stavebních materiálů k optimalizaci tepelné účinnosti závodu nebo úpravnu vody k čištění a recyklaci odpadních vod.

Kia Motors se zasazuje hledat účinné inovace a zlepšovat výrobní procesy ve všech svých závodech po celém světě s cílem dále snižovat dopady svých činností na životní prostředí. Uvedená ekologická úsilí společně s vývojem alternativních technologií pohonu a využíváním recyklovatelných a ekologicky šetrných materiálů ve vyráběných vozech pak ocenila i přední světová poradenská společnost Interbrand zaměřující se na hodnocení značek. V nejnovějším žebříčku nejekologičtějších globálních značek (Best Global Green Brands) společnosti Interbrand se Kia umístila na 35. místě.