Soutěž o víkend pro dva

Pořadatel soutěže: KIA MOTORS CZECH s.r.o., V Oblouku 128, Čestlice, Praha– východ, 252 43 Průhonice, společnost zapsána u Krajského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 22340 ze dne 5. 8. 1993, IČ: 49703188

Místo průběhu soutěže: Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK (dále jen „místo konání soutěže“).

Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti FACEBOOK nebo INSTAGRAM, má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK nebo INSTAGRAM účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK nebo INSTAGRAM. Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se zpracováním osobních údajů.

Jak soutěžit:

 1. Přijď na motoristickou show Legendy, která se koná o víkendu 10. a 11. 6. 2017 v Praze (http://www.legendy.cz/)
 2. Udělej si selfie s vystavenou Kia Stinger
 3. Fotku do 12. 6. 2017 nasdílej na Instagramu nebo Facebook stránce Kia Motors Czech s #KiaStinger (na Instagramu nezapomeň stránku Kia označit @kiamotorsczech).

Ze všech zveřejněných soutěžních fotografií vybereme 10 finalistů, které zveřejníme na Facebook stránce Kia Motors Czech. Zaměstnanci českého zastoupení značky Kia následně vyberou výherce hlavní ceny.

Výhra a vyhlášení vítězů:

Výhrou je víkendový pobyt pro dvě osoby v jednom ze 160 exkluzivních 4 a 5 hvězdičkových partnerských hotelů KIA  dle vašeho výběru v ČR, Rakousku, Německu a dalších zemích a zapůjčení vozu Kia Optima SW na tento víkend.

Výherce bude zveřejněn na Facebook stránce Kia Motors Czech a Instagramu @kiamotorsczech a o své výhře bude informován i prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku nebo Instagramu, v místě, kde zveřejnil svou soutěžní fotografii nejpozději do 23.6. 2017.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti KIA MOTORS CZECH s.r.o., V Oblouku 128, Čestlice, Praha – východ, 252 43 Průhonice, společnost zapsána u Krajského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 22340 ze dne 5. 8. 1993, IČ: 49703188 (dále jen „společnost“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu. Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy nebo aplikace, prostřednictvím které je subjekt údajů sdělí pořadateli soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výšeuvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může účastník soutěže obrátit i přímo. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

Další důležité podmínky soutěže:

 • Soutěžící dává souhlas ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s použitím audiovizuálního i vizuálního materiálu zajištěného v průběhu soutěže pro marketingové užití pořadatele, a to v rámci jeho online i offline propagace.
 • Soutěžící svým zapojením do soutěže potvrzuje, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti FACEBOOK nebo INSTAGRAM nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.
 • Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na webu Kia.cz.
 • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.
 • Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti FACEBOOK nebo INSTAGRAM do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
 • Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě FACEBOOK a INSTAGRAM). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které bude informován výherce soutěže.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
 • Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK a INSTAGRAM. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK nebo INSTAGRAM.

V Praze dne 6. 6. 2017